Pliki cookies

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Dane te mogą być przetwarzane również przez dostawców narzędzi zewnętrznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel marki Tollway: ETS EU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żabiej Woli, ul. Ogrodowa 12, 96-321 Żabia Wola, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326444, NIP 7492048481, REGON 160234604. Ze Spółką jako administratorem danych, można kontaktować się drogą pisemną na podany powyżej adres siedziby, bądź drogą mailową na adres: info@tollway.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  1. jeśli są Państwo kontrahentami ETS EU Sp. z o.o. – w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub
  2. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta ETS EU Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do reprezentacji kontrahenta ETS EU Sp. z o.o., a Państwa dane zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, natomiast wykonywanie ww. umowy stanowi prawnie uzasadniony interes ETS EU Sp. z o.o. jako administratora.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ETS EU Sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a kontrahentem,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego naAdministratorze, w tym w zakresie obowiązków archiwizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentów dla celów podatkowych.
 4. ETS EU Sp. z o.o. przetwarza dane zwykłe obejmujące w szczególności:
  1. w przypadku kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, dane kontaktowe (w tym adres email, nr telefonu), b.w przypadku pracowników/współpracowników kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane dotyczące pracodawcy/zleceniodawcy, służbowe dane kontaktowe (adres email, nr telefonu).
 5. ETS EU Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe co do zasady bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku osób, o których mowa w pkt 2 lit. b, ich dane osobowe mogą być przekazane przez kontrahenta działającego jako pracodawca/zleceniodawca tych osób.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
 7. Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być: polskie organy podatkowe oraz organy podatkowe krajów z których zlecone zostanie w ramach umowy odzyskanie VAT, podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej i inni dostawcy usług IT, kontrahenci ETS EU Sp. z o.o., którym zleciła ona realizację całości lub części usług w związku z wykonywaniem zawartej z kontrahentem umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie lub doradcze, w tym prawnicze oraz podatkowe.
 8. Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ETS EU Sp. z o.o. przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 10. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie pkt 2 lit. a. powyżej, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 12. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 2 lit b. lub pkt 3 lit. a. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją.
 13. W celu wykonania uprawnień, o których mowa w pkt 9-12 można skontaktować się ze Spółką drogą pisemną na adres jej siedziby lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: info@tollway.pl
 14. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska),